?ye Ol
Kullan?c?Ad? : [?]
Forumda G?r?lecek ?sminiz* : [?]
?ifre & ?ifre Tekrar* :
Gizli Soru & Cevab? :
Ad?n?z & SOYADINIZ* : [?]
Cinsiyet* :
Email* :   [?]
Do?um Tarihi* :
Profil Gizlili?i* : [?]
Sitemize ?ye Olmaktaki Amac?n?z Nedir? (?rnek:Payla??m Yapmak, Bilgi Almak vs.)*
VIP ?yelik i?in varsa Referans?n?z?yaz?n?z.
: [?]
G?venlik* :
[?]

Say?n ?ye Aday?m?z,

?ncelikle sitemize ?yelik ba?vurusu yapt???n?z i?in te?ekk?r ederiz. Siteyi Kodlarken t?m bilgi alanlar?dolu olmadan ?yelikler onaylanamas?n ve VIP ?yelik verilemesin diye ?zel olarak kodlad?k. Bu i?lemdeki ama?site kalitesini belli bir seviyenin ?zerinde tutabilmektir. ?yelik talebinizi onaylayabilmemiz i?in yukar?da belirtti?imiz k?sa ?yeli?e ek olarak profilinizdeki eksik ki?isel bilgi alanlar?n?d?zeltmeniz gerekmektedir. Sitemiz ?cretsiz bir e?itim sitesi oldu?undan, bilgileriniz tam ve eksiksiz olmal?d?r. Site i?eri?inden faydalanmaya ba?lad???n?zda bu ufak eme?inizin kar??l???n?fazlas?yla ald???n?z?g?receksiniz. ?lginize ?imdiden te?ekk?r ediyoruz.Sayg?lar?m?zla..

POLORK Aviation Y?netimi

?NEML?NOT: Eksiklerinizin tamam?n?d?zeltmek i?in sa?bloklar i?inde en ba?ta yer alan ?yelik blo?unda bulunan hesab?m sekmesi alt?ndaki "KULLANICI ADINIZ" a t?klay?n?z. A??lan men?penceresindeki "Bilgilerimi De?i?tir"  men?s?ile y?nlendirilece?iniz sayfadan bu bilgileri de?i?tirebilirsiniz. Gerekli d?zeltmeleri yapmaman?z durumunda, ?yelik talebiniz bir hafta i?inde sistemden S?L?NECEKT?R. ?lginiz i?in te?ekk?r ederiz.

Genel Kurallar :

 1. - Forumda yaz?lan mesajlardan tamamen yazan forum ?yesi sorumludur. ?ah?slar?n yazd?klar?yaz?lardan dolay?forumumuz hi?bir sorumluluk kabul etmez.
 2. - T.C. yasalar?n?ya da uluslararas?kanunlar? anla?malar? t?z?kleri ?i?neyen mesajlar foruma g?nderilemez.
 3. - Topluluklar hakk?nda tahrik edici ve k???k d???r?c?yaz?lar yaz?lamaz. (?rne?in: T?rk, K?rt, Ermeni, Yahudi, ?erkez, Zenci, Hint, Arap, ?ingene, Roman, Rus, G??men gibi.)
 4. - Tehdit edici, k?f?rl? ?rf ve adetlere kar??, nefret dolu ya da ?ok miktarlarda istenmeyen mesajlar g?ndermek; din, dil, irk ayr?m?na y?nelik iletiler g?ndermek ve materyaller kullanmak; forum y?neticilerini ve kullan?c?lar?n?k???mser davran??lar sergilemek yasakt?r.
 5. - Propaganda i?erikli parti ve siyaset yaz?lar?yasakt?r.
 6. - Her t?rl?taciz edici yaz?yasakt?r.Forumda, b?y?k harfle yaz?yazmak kesinlikle yasakt?r!
 7. - Forumda, sitenizin ziyaret edilmesini istemeniz, sitenizde sat?lan veya arac?olunan bir "?r?n?n" reklam?n?yapman?z ve bunlar d???ndaki t?m ticari kayg?g?den mesajlar ve crack, warez, hack appz ve benzeri sitelerin tan?t?m?yasakt?r.
 8. - Mesajlarda ??retici veya ?rnek g?sterici resimler d???nda resim kullan?lamaz. ?mzalara resim eklenebilir.
 9. - Forum admin ve y?neticileri kurallara uymayan mesajlar?de?i?tirme ve silme hakk?na sahiptir.
 10. - Forum kurallar?na uymayan ?yeler y?neticiler taraf?ndan uyar?l?r, davran???n tekrar?nda sistemimizden kay?tlar?silinir.
 11. - Forum kurallar?n?n g?ncellenme veya yenilerinin eklenmesi hakk?forum y?neticilerince her zaman sakl?d?r.
 12. - Foruma ?ye olan herkes bu ?artlar?kabul etmi?say?l?r.
 13. -Forumlarda bilgi payla??m?haricinde, gereksiz te?ekk?r, eme?e sayg?vs. gibi ifadeler kesinlikle kullan?lmayacak, kullananlar?n hesaplar? silinecektir.??nk?bu site e?itim ve ??retim ama?l?d?r. B?ylelikle insanlar?n arad???bilgiye ula?abilmesi i?in, gereksiz bir?ok mesaj?okumas? gerekmeyecektir.
 14. - Gizlilik ilkeleri Ki?isel Bilgileriniz: Foruma ?ye olurken girdi?iniz ki?isel bilgiler sadece forum adminleri taraf?ndan g?r?lecektir. Girmi?oldu?unuz bilgileri istedi?iniz zaman de?i?tirebilirsiniz.
 15. - Forum Kullan?m?ve Cookieler: Cookieler, (?erezler) taraf?m?zdan ki?isel bilgi toplama arac?olarak kullan?lmayacakt?r.
Copyright © 2009 POLORK Aviation
 
 
Since its replica watches, the replica bags has attracted many hermes replica , including replica gucci .the replica hermes family and the Roman bishop.